Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Brok, dnia  03.02.2014 r.

Nr  271.10.13.14

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

1.  NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

                                     Gmina Brok

                                     Plac Kościelny 6  07-306 Brok

Adres internetowy:     www.bip.brok.pl

Telefon:                          029 74-57-554

Poczta elektroniczna (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok

 

3.Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Oznaczenie oferty: oferta nr 3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane PRZEM-GRI sp. z o.o.

10-418 Olsztyn ul. Przemysłowa 3

Informacja o cenie wybranej oferty:

 cena   3 742 127,18 zł netto

 cena   4 602 816,43 zł brutto

 

 Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz SIWZ. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

4.Zestawienie ofert wraz z uzyskaną punktacją:

numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

punktacja
w kryterium oceny ofert – cena 100%

łączna

punktacja

1

 Ecol-Unicon sp. z o.o.

80-176 Gdańsk ul. Równa 2

91,15

91,15

2

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S. A.

16-400 Suwałki ul. Piaskowa 7

97,96

97,96

3

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

PRZEM-GRI sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 3 10-418 Olsztyn

100

100

4

FAMBUD – Jerzy Pietrzak sp. z o.o.

96-100 Skierniewice ul. Mszczonowska 73

 

89,23

89,23

6

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji PIOMEL S.A.

97-300 Piotrków Trybunalski ul. Energetyków 4

82,72

82,72

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja

18-400 Łomża ul. Fabryczna 9

87,86

87,86

 

5.     Z prowadzonego postępowania  został wykluczony Wykonawca:  PARSTER sp. z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew – oferta Nr 5

Uzasadnienie:
W pkt V.2.1.a SIWZ wskazano, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące posiadania wiedzy  i doświadczenia: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: a) dwie roboty budowlane o wartości brutto (z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 3 000 000,00 zł ( słownie: trzy miliony złotych) każda, polegające na budowie, przebudowie   lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda wrazz montażem wyposażenia technologicznego z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym, ciągłym – z osadnikiem wtórnym pionowym oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Do oferty załączono wykaz wykonanych robót oraz dowody określające,  że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, z których wynika iż:
- w okresie 08.03.2012-10.12.2012 Wykonawca wykonał zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Milanów i Kolonia Milanów w gminie Milanów  za łączną kwotę 5 490 510,26 zł brutto,

- w okresie 21.11.2012-31.07.2013 Wykonawca wykonywał rozbudowę oczyszczalni ścieków  o dalsze 200 m3/d w Stoczku wraz z kanalizacją sanitarną i wodociągiem w miejscowościach Stoczek, Drgicz, Gajówka Zachodnia, za kwotę 3 876 915,54 zł.

Z przedstawionych dokumentów nie wynikało, jaka była wartość robót budowy oczyszczalni ścieków w Milanowie i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stoczku w ogólnych wartościach inwestycji oraz w jakiej technologii zostały wykonane oczyszczalnie ścieków. W związku  z powyższym, w dniu 24.01.2014 r. pismem Nr 271.10.13.14/5 Burmistrz Gminy Brok wezwał Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych do uzupełnienia dokumentów i udzielenia wyjaśnień w w/w zakresie. W dniu 28.01.2014 r. Wykonawca dostarczył dokumenty z których wynika, iż wartość rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stoczku o dalsze 200 m3/d jest niższa niż 3 000 000,00 zł brutto. W związku z powyższym Wykonawca nie wypełnił warunku udziału  w postępowaniu dot. posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci wykonania dwóch robót budowlanych  o wartości brutto (z podatkiem VAT)   nie mniejszej jak 3 000 000,00 zł ( słownie: trzy miliony złotych) każda, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda wraz z montażem wyposażenia technologicznego z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym, ciągłym – z osadnikiem wtórnym pionowym. Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą – oferta Nr 5 - PARSTER Sp. z o. o.  ul. Mickiewicza 32, 21-200 Parczew.

7. Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,   -  po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia  o wyborze najkorzystniejszej oferty. Termin zawarcia umowy: 12.02.2014 r.

 

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 27.12.2013 r. - (załącznik poniżej).

 

Brok, dnia 23.12.2013 r.

Nr 271.10.13

Zmiana treści ogłoszenia

Nr ogłoszenia w BZP 534528

W ogłoszeniu było:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 sekretariat.

Pkt IV.4.) ogłoszenia zmienia się na:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.01.2014 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 sekretariat.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach w związku ze zmianami w SIWZ.

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński

 

Brok, dnia 23.12.2013 r.

Nr 271.10.13

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmieniam treść SIWZ poprzez:

1. W załączniku Nr 2 do do SIWZ w projekcie umowy było:

§13 „Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz materiały budowlane użyte do tych robót na okres 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu ostatecznego odbioru robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.

Szczegółowe warunki gwarancji określi dokument gwarancyjny.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się po upływie 14 dni od upływu terminu gwarancji.

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 2 doby od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie określonym w ust.3, Inwestor zastrzega sobie prawo wykonania czynności określonych ust. 3 na koszt Wykonawcy.”


Zapis zmienia się na:

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz materiały budowlane użyte do tych robót na okres 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu ostatecznego odbioru robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego, a dla urządzeń w/g gwarancji producenta, lecz nie krócej niż 3 lata. Szczegółowe warunki gwarancji określi dokument gwarancyjny.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się po upływie 14 dni od upływu terminu gwarancji.

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 2 doby od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie określonym w ust.3, Inwestor zastrzega sobie prawo wykonania czynności określonych ust. 3 na koszt Wykonawcy.”

2. W załączniku Nr 2 do SIWZ w projekcie umowy było:

§ 2 pkt 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brok – o łącznej długości 1985,7 mb z jedną przepompownią ścieków, przykanaliki o łącznej długości 736,85 mb

W projekcie umowy powinno być:

§ 2 pkt 1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brok – o łącznej długości 1985,7 mb z jedną przepompownią ścieków, przykanaliki o łącznej długości 175,30 mb”


3. W pkt III ust. 6 SIWZ było:

6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane, materiały użyte do tych robót oraz urządzenia.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.”

Pkt III ust. 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz materiały budowlane użyte do tych robót na okres 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu ostatecznego odbioru robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego, a dla urządzeń w/g gwarancji producenta, lecz nie krócej niż 3 lata. Szczegółowe warunki gwarancji określi dokument gwarancyjny.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się po upływie 14 dni od upływu terminu gwarancji.

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 2 doby od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie określonym w ust.3, Inwestor zastrzega sobie prawo wykonania czynności określonych ust. 3 na koszt Wykonawcy.”

Uzasadnienie zmian:

Zmiana zapisów ma na celu usunięcie oczywistych omyłek pisarskich i ujednolicenie zapisów w SIWZ, wzorze oferty

i wzorze umowy.

4. Zmienia się pkt XI 1 i 2 SIWZ termin składania i otwarcia ofert :

w SIWZ było:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.01.2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

07-306 Brok ,Plac Kościelny 6 , pok. nr 1 sekretariat.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2014 r. o godz.1130 w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna”.


Pkt XI 1 i 2.1SIWZ otrzymuje brzmienie:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 10.01.2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

07-306 Brok ,Plac Kościelny 6 , pok. nr 1 sekretariat.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2014 r. o godz.1130 w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna”.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę zmiany wskazane w pkt 1,2, zgodnie z art. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 18.12.2013 r. (załącznik poniżej).

 


Nr 271.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok
Numer ogłoszenia: 513728 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brok , Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, woj. mazowieckie, tel. 029 7457554, 7457587, faks 029 7457554.

ñ  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn. Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w gminie Brok w skład którego wchodzą: Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków polegająca na wybudowaniu II ciągu technologicznego wraz z reaktorem zwiększającym przepustowość oczyszczalni o kolejne 200 m3/d. Łączna przepustowość oczyszczalni po rozbudowie wyniesie Qśr. = 2 × 200 m3/d, tj. Qdśr. = 400 m3/d. W zakres rozbudowy wchodzą między innymi: roboty budowlane - w zakresie kompletnym zgodnie z dokumentacją projektową, dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia wraz z rozruchem, rurociągi między obiektowe, wewnętrzne instalacje sanitarne w budynku technicznym, roboty elektryczne i AKPiA. Podstawowe elementy istniejącej oczyszczalni: Punkt zlewny ścieków dowożonych 1 kpl. Szybkozłącze do odbioru ścieków Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków Pomiar ilości ścieków dowożonych Moduł rejestracyjny, wydruk danych Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 1 kpl. Układ napowietrzania / mieszania Porcjowe dozowanie ścieków Pompownia główna 1 kpl. Stacja pomp zatapialnych Oczyszczanie mechaniczne ścieków połączonych 1 kpl. Automatyczne sito skratkowe, Oczyszczanie biologiczne ścieków 1 kpl. Separator zawiesiny Dwukomorowy selektor - warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne Komora denitryfikacji/nitryfikacji Osadnik wtórny pionowy - separacja osadu od ścieków Pomieszczenie dmuchaw 1 kpl. Stacja dmuchaw Układ dystrybucji powietrza Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 1 kpl. Przepływomierz elektromagnetyczny Podstawowe elementy oczyszczalni po rozbudowie: Punkt zlewny ścieków dowożonych 1 kpl. Szybkozłącze do odbioru ścieków Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków Pomiar ilości ścieków dowożonych Moduł rejestracyjny, wydruk danych Zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 3 kpl. Układ napowietrzania / mieszania Porcjowe dozowanie ścieków Wstępne mechaniczne podczyszczenie ścieków 1 kpl. Krata hakowa Piaskownik pionowy 1 kpl. Pompa pulpy piaskowej Separator piasku Pompownia główna 1 kpl. Stacja pomp zatapialnych Oczyszczanie mechaniczne ścieków 2 kpl. Automatyczne sito skratkowe Oczyszczanie biologiczne ścieków 2 kpl. Separator zawiesiny Dwukomorowy selektor - warunki nie dotlenione stosowane dla procesu. Dzięki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry sedymentacyjne Komora denitryfikacji/nitryfikacji Osadnik wtórny pionowy - separacja osadu od ścieków Pomieszczenie dmuchaw 2 kpl. Stacja dmuchaw Układ dystrybucji powietrza Pomiar ilości ścieków oczyszczonych 1 kpl. Przepływomierz elektromagnetyczny Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego 1 kpl. Prasa taśmowa Stacja przygotowania i dozowania flokulantu Przenośnik śrubowy osadu Stacja wapnowania osadu odwodnionego 1 kpl. Mini zestaw do wapnowania osadu Przenośnik śrubowy wapna Działanie oczyszczalni będzie całkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z możliwością przesyłania wiadomości tekstowych SMS stanów alarmowych z oczyszczalni ścieków - system monitoringu i wizualizacji. Dostarczenie urządzeń specjalistycznych 1 kpl ciągnik wersja drogowa do transportu przyczepy jednoosiowej o następujących parametrach: silnik diesla 4-cilindrowy chłodzony cieczą o mocy >80 KM, układ napędowy 4x4, skrzynia biegów synchronizowana, kabina operatora z klimatyzacją samochód ciężarowy do transportu ścieków dowożonych i odpadów stałych (skratek) o następujących parametrach: silnik diesel common rail o pojemności minimum 5800 cm3 o m ocy nie mniejszej jak 200 KM, rozstaw osi minimum 4100mm, wysokość podwozia bez obciążenia minimum 960 mm, masa całkowita nie mniejsza jak 18000kg, ładowność przed zabudową nie mniejsza jak 12000 kg, podwozie z tylnią belką przeciwnajazdową, tylni most z blokadą mechaniczną, układ kierowniczy ze wspomaganiem, układ hamulcowy zasadniczy i awaryjny z ABS, kabina z klimatyzacją ze zmywalnym wykończeniem, tylnia ściana kabiny z oknami, sygnał dźwiękowy biegu wstecznego, podgrzewany filtr paliwa oraz wstępny filtr paliwa, zbiornik dodatkowy o poj. min. 20 dm3 podgrzewany, belka sygnalizacyjna na kabinie, halogeny na kabinie do oświetlania stanowiska pracy urządzenie hakowe do przewozu kontenerów z odwodnionymi osadami o następujących parametrach: nominalna moc załadunkowa minimum 8 ton, maksymalna techniczna moc załadunkowa nie mniejsza jak 12 ton, teleskopowe ramię główne o długości teleskopowania minimum 900 mm, wysokość haka minimum 1200 mm z regulacją mechaniczną do minimum 1500 mm, ocynkowane podesty antypoślizgowe, możliwość przewożenia kontenerów o długości minimum 4500 mm, hydrauliczna blokada kontenera, rolka podporowa, dokumentacja niezbędna do rejestracji w UDT kontener asenizacyjny do transportu ścieków dowożonych i czyszczenia kanalizacji sanitarnej o następujących parametrach: całkowita pojemność zbiornika nie mniejsza jak 4500 dm3, kompresor napędzany silnikiem hydraulicznym o głębokości zasysania minimum 6,0 mz wężem ssąco-spustowym o długości nie mniejszej jak 6,0 m z podwójnym zabezpieczeniem kompresora przed zalaniem (zawór przelewowy dwukulowy oraz syfon), zbiornik wraz z ramą przystosowany do wciągania na samochód z systemem hakowym, pływakowe urządzenie wskazujące poziom cieczy w zbiorniku, otwierana tylna dennica kontenera do transportu skratek i odpadów stałych o następujących parametrach: całkowita pojemność kontenera nie mniejsza jak 7,0 m3, typ otwarty, system załadunkowy hakowy, kontener wyposażony w rolki jezdne i tylne klapo-drzwi Budowa 28 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brok oraz bezpłatna obsługa serwisowa oczyszczalni (łącznie z wywozem i zagospodarowaniem osadu) przez Wykonawcę w okresie 60 miesięcy, w tym bezpłatne obowiązkowe przeglądy oczyszczalni co najmniej raz w ciągu roku. Każde wykonanie czynności serwisowych i przeglądów eksploatacyjnych oczyszczalni musi być potwierdzone na piśmie przez użytkownika oczyszczalni. Czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usunięcia awarii) nie dłuższy niż 2 doby, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego: wariant I : oczyszczalnia z osadnikiem gnilnym, poj. 2500dm3, drenaż rozsączający trójnitkowy 3x15,0m (12,0m), przewód łączący oczyszczalnię z drenażem - PCV 110mm, studzienka rozdzielcza drenażu PVC 500mm, kominek napowietrzający, spinający drenaż; wariant II: oczyszczalnia z osadnikiem gnilnym, poj. 2500dm3, przepompownia ścieków PEHD z pompą zatapialną pływakową, drenaż rozsączający trójnitkowy 3x15,0m (12,0m), przewód łączący pompownię z drenażem - PCV 110mm, studzienka rozdzielcza drenażu PVC 500mm, kominek napowietrzający, spinający drenaż; wariant III: oczyszczalnia ze złożem biologicznym, poj. 2500dm3, dwa tunele rozsączające komorowe 3x1,0m, przewód łączący oczyszczalnię z tunelami rozsączającymi - PCV 110mm, studzienka rozdzielcza tuneli - PVC 500mm; wariant IV: oczyszczalnia ze złożem biologicznym, poj. 2500dm3, przepompownia ścieków PEHD z pompa zatapialną pływakową, dwa tunele rozsączające komorowe 3x1,0m, przewód tłoczny - PE 63mm, studzienka rozdzielcza tuneli - PVC 500mm, przewód łączący studzienkę rozdzielczą z tunelami rozsączającymi - PCV 110mm; wariant V: oczyszczalnia ze złożem biologicznym, poj. 2500dm3 - zrzut oczyszczonej wody do cieku wodnego, przewód łączący oczyszczalnię z ciekiem wodnym - PCV 110mm Wariant I 10 kpl. Wariant II 5 kpl. Wariant III 5 kpl. Wariant IV 7 kpl. Wariant V 1 kpl. Zgodnie z normą zharmonizowaną, oczyszczalnia musi posiadać deklarację zgodności WE, że jest zgodna z postanowieniami dyrektywy Wspólnot Europejskich 89.106.EWG oraz spełnia wymagania Załącznika ZA normy PN-EN 12566-3+Al: 2009 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Cześć 3: Kontenerowe lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz jest oznakowana znakiem CE. Badania muszą być wykonane (potwierdzone) przez jednostki notyfikowane przy komisji europejskiej. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brok - o łącznej długości 1985,70 mb z jedną przepompownią ścieków, przykanaliki o łącznej długości 175,30 mb Sieć kanalizacji sanitarnej: kanały grawitacyjne z rur PVC Ø 200 mm o łącznej długości 1891,80 mb przewiert - 24,50 przewód tłoczny PE 63 mm o łącznej długości 69,40 m., przykanaliki z rur PVC Ø 160 o łącznej długości 175,30 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

ñ  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

ñ  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego obejmujących wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w Broku, budowy przydomowych oczyszczalni oraz rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.52.12-7, 45.23.13.00-8, 45.25.22.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3, 45.23.31.40-2, 45.11.27.10-5, 45.11.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie złotych : sto tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku poniższych form: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ( z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007r. Nr 42 poz.275). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść na konto Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddz. Brok nr 19 8923 1018 0200 0101 2002 0010 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu na konto zamawiającego). W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu. Oryginał gwarancji lub poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą. Dokument wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie i wysokości (także na przedłużony okres związania ofertą) będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa Dział II rozdział 3 art.46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

ñ  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ñ  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: dwie roboty budowlane o wartości brutto (z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 3 000 000,00 zł ( słownie: trzy miliony złotych) każda, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż 200 m3/d każda wraz z montażem wyposażenia technologicznego z zastosowaniem technologii osadu czynnego w układzie przepływowym, ciągłym - z osadnikiem wtórnym pionowym oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone dwie roboty budowlane o wartości brutto (z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 1 000 000,00 zł ( słownie: jeden miliony złotych) każda, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej o długości sieci minimum 1,50 km (sieć grawitacyjna i tłoczna) oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone dwie roboty budowlane o wartości brutto (z podatkiem VAT) nie mniejszej jak 150 000,00 zł ( słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda, polegające budowie minimum 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz załączy dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazując, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

ñ  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ  Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

ñ  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na okres realizacji zamówienia osobami, które pełnić będą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,konstrukcyjno-budowlanej dla obiektów budowlanych o kubaturze ponad 1000 m2 instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych dla obiektów o kubaturze ponad 1000 m3 instalacyjnej zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych dla obiektów o kubaturze ponad 1000 m3

ñ  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ñ  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000,00 zł. (słownie złotych: cztery miliony złotych),posiada opłaconą polisę o wartości nie mniejszej jak 4 000 000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych) a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

ñ  wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,                   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej                       i prawidłowo ukończone;

ñ  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ñ  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

ñ  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

ñ  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

ñ  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

ñ  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

ñ  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

ñ  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,     że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie,   że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

ñ  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne    i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

ñ  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

ñ  zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

ñ  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: dokument potwierdzający wniesienie wadium, kosztorys ofertowy, w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art.23. ust.2 ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy:  W przypadku zaistnienia sytuacji prawnych, ekonomicznych lub technicznych, niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem należytego wykonania umowy lub koniecznością zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w tym zmniejszenia zakresu zamówienia, terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia przesuwa się  o czas ustąpienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie prac. W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego. zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej takimi samymi uprawnieniami, jakie były wymagane w SIWZ, zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego legitymującego się nie mniejszymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach PROW 2007-2013 działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,   w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone  na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński

 

 

Brok, dna 18.12.2013 r.

Nr 271.10. 2.13

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zmieniam treść SIWZ poprzez:

1) W załączniku nr 8 – Przedmiar Robót wprowadza się następujące zmiany:

a) W poz. 300 przedmiaru w kolumnie „Opis i wyliczenia” zmienia się treść zapisu

jest:

Montaż urządzeń technologicznych - Hydroelewatory stałe. Masa do 0.9 t. Montaż sposobem mechanicznym - Układ mieszania hydraulicznego piaskownika z układem odzysku wody

powinno być:

Montaż urządzeń technologicznych - Hydroelewatory stałe. Masa do 0.9 t. Montaż sposobem mechanicznym - Separator piasku Q=18 m3/h, P=0,75kW, Dn=200 mm wykonany ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym i instalacyjnym

Ilość jednostek przedmiarowych pozostaje bez zmian

b) W poz. 301 przedmiaru w kolumnie „Opis i wyliczenia” zmienia się treść zapisu

jest:

Dostarczenie urządzeń technologicznych piaskownika pionowego 1) Pompa zatapialna do pulpy piaskowej Q=16 m3/h, H=5,5 m, P=1,23 kW Dn=65 mm z zestawem montażowym i instalacyjnym - 2 kpl. (w tym 1 szt. jako zapas magazynowy); 2) układ odzysku wody Q=4 m3/h, s=0,2 mm, filtry - 2 szt. - 1 kpl.; 3) układ mieszania hydraulicznego piaskownika PVC Dn=32 mm, p=4 bar z zaworami elektromagnetycznymi, hydrofor zasilający układ mieszania, zestawem montażowym i instalacyjnym, z rurociągami i armaturą - 1 kpl.

powinno być:

Dostarczenie urządzeń technologicznych separatora piasku 1) Separator piasku Q=18 m3/h, P=0,75kW, Dn=200 mm wykonany ze stali nierdzewnej z zestawem montażowym i instalacyjnym. - 1 kpl.; 2) Mobilny pojemnik na piasek V=750 dm3, wykonany ze stali lakierowanej lub tworzywa sztucznego - 2 kpl.

Ilość jednostek przedmiarowych pozostaje bez zmian

c) W poz. 303 przedmiaru zmienia się ilość jednostek przedmiarowych:

jest 1 kpl. powinno być 2 kpl

d) W poz. 304 przedmiaru zmienia się ilość jednostek przedmiarowych:

jest 1 kpl. powinno być 2 kpl

e) W poz. 304 przedmiaru zmienia się ilość jednostek przedmiarowych:

jest 2 kpl. powinno być 3 kpl

f) W poz. 336 przedmiaru w kolumnie „Opis i wyliczenia” zmienia się treść zapisu

jest:

Dostarczenie urządzeń technologicznych stacji wapnowania osadu: 1) separator zanieczyszczeń stałych Q = 20 m3/h z zestawem montażowym i instalacyjnym - 1 kpl. ; 2) zestaw do pomiaru ilościowego ścieków dowożonych o Q = 0 - 40 m3/h z zestawem montażowym i instalacyjnym i rurociągami technologicznymi - 1 kpl.

powinno być:

Dostarczenie urządzeń technologicznych stacji wapnowania osadu: 1) zbiornik wapna z komorą opróżniania: V=0,4 m3, P=0,37 kW z zestawem montażowym i instalacyjnym - 1 kpl.; 2) Dozownik śrubowy wapna (obudowa, śruba i konstrukcja ze stali nierdzewnej) L=5,0 m, Q=30 kg/h, P=0,55 kW z zestawem montażowym i instalacyjnym - 1 kpl.

Ilość jednostek przedmiarowych pozostaje bez zmian

g) Za pozycją 321 przedmiaru robót wprowadza się nową pozycję przedmiaru o treści:

Lp. 322

Podstawa KNR 7-09 2601-05

Opis wyliczenia

Dostarczenie i montaż zaworów zaporowych kołnierzowych o średnicy nominalnej 32 mm na ciśnienie nominalne do 1.6 MPa

Ilość

3 szt.

h) Wykreśla się w całości pozycję 299 przedmiaru robót o treści:

KNR 7-07 0101-02 analogia

Montaż urządzeń technologicznych - Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.1 t - Pompa zatapialna do pulpy piaskowej Q=16 m3/h, H=5,5 m, P=1,23 kW Dn=65 mm z zestawem montażowym i instalacyjnym

kpl. 1”

i)Wykreśla się w całości pozycję 302 przedmiaru robót o treści:

KNR 5 0405-07

Dostarczenie i montaż szafki elektryczno-sterowniczej piaskownika pionowego z kompletnym wyposażeniem wg. Projektu Budowlanego o masie do 50 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

szt. 1,00”

W załączeniu poprawiony (po uwzględnieniu wyżej wymienionych zmian) Przedmiar robót – Załącznik Nr 8 do SIWZ.

 

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu usunięcie zaistniałych omyłek przy sporządzaniu załącznika Nr 8 tj. przedmiaru robót.

2) zmianę w załączniku Nr 2 do SIWZ projektu umowy - w projekcie umowy było:

§13

Wykonawca udziela inwestorowi gwarancji na roboty budowlano-montażowe objęte przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Inwestora i Wykonawcę końcowego protokółu odbioru robót a dla urządzeń w/g. gwarancji producenta, lecz nie krócej niż 3 lata. Szczegółowe warunki gwarancji określi dokument gwarancyjny.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się po upływie 14 dni od upływu terminu gwarancji.

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 2 doby od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie określonym w ust.3, Inwestor zastrzega sobie prawo wykonania czynności określonych ust. 3 na koszt Wykonawcy.


 

§13 projektu umowy w zał. Nr 2 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane oraz materiały budowlane użyte do tych robót na okres 60 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu ostatecznego odbioru robót budowlanych, potwierdzonego protokółem odbioru końcowego.

Szczegółowe warunki gwarancji określi dokument gwarancyjny.

Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi kończy się po upływie 14 dni od upływu terminu gwarancji.

W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w czasie nie dłuższym niż 2 doby od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku nie przystąpienia do usunięcia awarii w terminie określonym w ust.3, Inwestor zastrzega sobie prawo wykonania czynności określonych ust. 3 na koszt Wykonawcy.”

 

Uzasadnienie zmiany:

Zmiana zapisów we wzorze umowy ma na celu usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej i ujednolicenie zapisów w SIWZ, worze oferty i wzorze umowy.


3) W pkt VII.3) SIWZ było:

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Marta Kolosek Gmina Brok ,Plac Kościelny 6

tel/fax. (29) 7457587

Marek Jagiełło Gmina Brok , Plac Kościelny 6 tel/fax. (29) 7457587

w dniach: od poniedziałku do piątku., w godzinach od 800 do 1600

powinno być:

Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
Marta Kolosek Gmina Brok ,Plac Kościelny 6

tel/fax. (29) 7457587/297457554

Marek Jagiełło Gmina Brok , Plac Kościelny 6 tel/fax. (29) 7457587 /297457554

w dniach: od poniedziałku do piątku., w godzinach od 800 do 1600.

Uzasadnienie:

Zmiana ma na celu usprawnienie możliwości komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, poprzez podanie nr faksu.


4) zmienia się pkt XI 1 i 2 SIWZ termin składania i otwarcia ofert :

w SIWZ było:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.12.2013 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

07-306 Brok ,Plac Kościelny 6 , pok. nr 1 sekretariat.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2013 r. o godz.1130 w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna”.

Pkt XI 1 i 2.1SIWZ otrzymuje brzmienie:

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce oraz termin składania ofert.

1.1. Ofertę należy złożyć do dnia 08.01.2014 r. do godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego

07-306 Brok ,Plac Kościelny 6 , pok. nr 1 sekretariat.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2014 r. o godz.1130 w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna”.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę zmiany wskazane w pkt 1,2,3, zgodnie z art. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński
 


 

Brok, dnia 18.12.2013 r.

Nr 271.10.3.13

Zmiana treści ogłoszenia

Nr ogłoszenia w BZP 526038

W ogłoszeniu było:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 sekretariat.


Pkt IV.4.) ogłoszenia zienia się na:

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 sekretariat.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przedłuża termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach w związku ze zmianami w SIWZ.

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński