Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na opracowanie audytu energetycznego ex-post w 4 budynkach użyteczności publicznej po wykonaniu termomodernizacji

Brok, dnia 11.05.2018 r.

Nr 7011.1.17/18

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

na opracowanie audytu energetycznego ex-post

w 4 budynkach użyteczności publicznej po wykonaniu termomodernizacji

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm./ - zapytanie ofertowe na usługi poniżej wartości 30 000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Brok Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, tel. 297457554

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wykonania audytu energetycznego ex-post w następujących budynkach użyteczności publicznej:

- Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Broku 07-306 Brok, ul. Jana Pawła II nr 50,

- Świetlica w Laskowiźnie 07-306 Brok Laskowizna 21,

- Świetlica w Broku 07-306 Brok, ul. Czuraj 16,

- Świetlica w Bojanach 07-306 Brok Bojany 22A,

w związku z realizacją projektu pn.: ,,Termomodernizacja budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

2. Audyt energetyczny ex post należy wykonać dla każdego budynku oddzielnie.

3. Dokumenty wymagane są do rozliczenia dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

4. Audyt energetyczny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi sporządzania audytów energetycznych.

5. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną budynków, audytami energetycznymi budynków opracowanych na potrzeby realizacji inwestycji oraz wnioskiem o dofinansowanie zawierającym

wskaźniki wyznaczone do osiągnięcia w wyniku realizacji zadania. Dokumentacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok pokój nr 12. Wyniki audytów służyć będą monitorowaniu wskaźników projektu.

6. Wykonaną dokumentację należy przekazać w wersji papierowej (3 egz.) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD) dla każdego budynku oddzielnie.

III. TERMIN realizacji zamówienia – 22.06.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1) obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa, zawierająca wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia,

2) cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie obowiązków umownych w pełnym zakresie, obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszym zapytaniu.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferty można złożyć w formie pisemnej na adres Gmina Brok Plac Kościelny 6 07-306 Brok, faksem nr tel. 297457554 lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Termin składania ofert: 21.05.2018 r. godz. 11:00.

Wybrany wykonawca, który złożył ofertę w formie elektronicznej lub faksem zobowiązany jest dostarczyć oryginał oferty przed podpisaniem umowy.

VI. OCENA OFERT:

kryterium – cena 100%

W celu dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną.

Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania treści oferty.

V. INNE INFORMACJE:

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2) Osoby do kontaktu: Marta Kolosek – tel. 297457587, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Dorota Stefańczyk - tel. 297457587, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Burmistrz Gminy

/-/Marek Młyński