Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Brok, dnia 16.02.2018 r.

Otwarty nabór partnera 

w celu wspólnej realizacji projektu

Wybór partnera dokonywany jest zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 33 ust. 2-3 ww. ustawy.

Gmina Brok ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest świadczenie usług społecznych oraz usług opieki zdrowotnej określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, w zakresie działań określonych w dokumentacji konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr: RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

      I.        Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności w celu poprawy dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w zastępstwie za opiekunów faktycznych;;

    II.        Wsparcie osób będących w opiece instytucjonalnej w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci usług świadczonych w lokalnej społeczności;

   III.        Rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne np. teleopiekę, systemy przywoławcze, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii;

  IV.        Działania wspierające opiekunów faktycznych;

    V.        przygotowanie i tworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego połączone z doradztwem w doborze sprzętu, treningami samoobsługi z użyciem wypożyczonego sprzętu oraz przygotowaniu warunków do opieki domowej;

  VI.          działania umożliwiające pozostawanie osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w lokalnej społeczności dzięki finansowaniu przedsięwzięć pozwalających tym osobom na w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie (w tym działania zwiększające kształcenie kadr, bezpieczeństwo, autonomię i mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych, np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób, usługi dowożenia posiłków, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia);

 VII.        działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowe.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Lidera przy realizacji zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)    Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej,

b)    Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)    Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim,

b)    Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach,

c)    Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących,

d)    Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

e)    Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)    Spełnienie wymogów formalnych

b)    Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim -max. 30 pkt

c)    Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III - max. 70 pkt.

Ocena ofert w zakresie kryterium Koncepcja udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań zostanie przeprowadzona na podstawie pisemnej koncepcji złożonej przez kandydata na partnera wraz z ofertą. W przypadku niezłożenia dokumentu wraz z ofertą, kandydat na partnera otrzymuje automatycznie 0 pkt w tym kryterium.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać do dnia 12 marca 2018 roku, do godziny 10.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ

Nazwa instytucji/organizacji: …………………………………………………………………

 

Adres: ………………………………………………………………………………………….

 

Numer KRS:……………………………………………………………………………………

 

tel.………………………………….; e-mail: ………………………………………………..

Osoba wyznaczona do kontaktu:(imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail): …………………………………………………………………………………………………

1.      Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie usług społecznych w województwie mazowieckim.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.    Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

 

 

Data ……………………  Podpis i pieczęć ………………………………………………

 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Nazwa instytucji/organizacji: …………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………..

Numer KRS:……………………………………………………………………………………

Składając ofertę w niniejszym postepowaniu oświadczamy, że:

1.    Nie podlegamy wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.); art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.).

 

 

Data ………………  Podpis i pieczęć ……………………………………………………