Zapytanie ofertowe dot. zamówienia o wartości poniżej 30.000 EURO "Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu"

Brok, dnia 29.08.2017 r.

Nr 271.9.17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu

 

Burmistrz Gminy Brok informuje, iż w wyniku przeprowadzonej procedury zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu znajdującego się wokół budynku wielofunkcyjnego położonego w Broku przy ul. Pułtuskiej 22 (dz. ewid. 639/2 i 2118), w którym mieści się OSP, siedziba Biblioteki Publicznej oraz sala widowiskowa, została wybrana oferta złożona przez P. Beatę Dawidowską prowadzącą działalność pod firmą: ”d.b” z siedzibą: 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Bursztynowa 21 – cena brutto 20 049,00 zł, termin wykonania przedmiotu zamówienia – 70 dni od dnia podpisania umowy.

Burmistrz Gminy Brok

/-/ Marek Młyński


Brok, dnia 31.07.2017 r.

Nr 271.9.17

ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO -

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu”

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej /Dz. U. Z 2017 r. poz. 106/ oraz ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 /Dz. U. Z 2016 r., poz. 349 z późn. zm./ Burmistrz Gminy Brok zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zamówienia:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu znajdującego się wokół budynku wielofunkcyjnego położonego w Broku przy ul. Pułtuskiej 22 (dz. ewid. 639/2 i 2118), w którym mieści się OSP, siedziba Biblioteki Publicznej oraz sala widowiskowa.

W zakresie zagospodarowania terenu Zamawiający planuje wykonanie m.in miejsc parkingowych, zieleni, oświetlenia terenu, lokalizacji obiektów małej architektury

W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

 1. koncepcji zagospodarowania terenu przed wykonaniem projektu - 2 egz. + wersja elektroniczna;

 2. projektu technicznego – 5 egz. + wersja elektroniczna;

 3. przedmiaru robót - 3 egz. + wersja elektroniczna;

 4. kosztorysu inwestorskiego - 3 egz. + wersja elektroniczna;

 5. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 3 egz. + wersja elektroniczna;

 6. dokonania niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

 7. opracowanie mapy do celów projektowych – jeżeli jest wymagana przepisami prawa;

Wykonane opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie projektowania i prawa budowlanego.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca powinien spełnić następujące warunki

 1. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 2. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie – Wykonawca powinien wykazać iż wykonał co najmniej 2 projekty zagospodarowania terenu.

 3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu z zastosowaniem zasady spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy (dot. warunku w pkt 1,3) oraz przedstawionych dokumentów (wykaz wykonanych usług i referencje lub inne dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie).

III. Ostateczny wymagany termin realizacji zadania - do dnia 15.11.2017 r.

IV. Terminy

 1. Termin realizacji przedmiotu umowy należy przedstawić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Termin podpisania umowy - 5 dni od dnia ogłoszenia wyniku zapytania na stronie internetowej.

 3. Za zakończenie terminu realizacji uznaje się datę złożenia kompletnej dokumentacji oraz podpisanie protokołu odbioru prac.

 4. Za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w zaoferowanym terminie będzie naliczana kara umowna w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia.

V. Warunki wykluczenia:

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

VI. Kryteria oceny oferty oraz informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

najniższa cena brutto – 75%

termin realizacji zamówienia w dniach od podpisania umowy -25%. Termin nie może przekroczyć dnia 15.11.2017 r.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

Szczegółowy opis, wzór

Uwagi, objaśnienia

1

cena brutto

75%

najniższa oferowana cena brutto

cena brutto oferty ocenianej x 75% x100

naliczanie z dokładnością do dziesiątych części

2

termin realizacji zamówienia

 

25%

 

najkrótszy oferowany termin realizacji

termin oferty ocenianej x 25% x100

naliczanie z dokładnością do dziesiątych części

VII. Cena brutto

 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia publicznego, w tym dostawę pod adres wskazany przez Zamawiającego. Cena musi być podana w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

VIII. Termin i miejsce złożenia oferty

10 sierpnia 2017 r. godz 12:00 Urząd Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, pokój nr 1 - Sekretariat

IX. Sposób złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, pokój nr 1 albo pocztą tradycyjną. Zamawiający zezwala na możliwość złożenia oferty wraz z załącznikami faksem na nr 29 745 75 54 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , przy czym oryginał oferty wybranej należy dostarczyć przed podpisaniem umowy.

X Przesłanki odrzucenia oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy danego zapytania,

b) powiązany sobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

XI. Warunki zmiany umowy.

 1. Umowa zawarta z danym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zmiana ta nie spowoduje zmniejszenia albo zwiększenia zakresu świadczenia.

 2. Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna jeśli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie czynności objętych dotychczas tym zadaniem jest zbędne.

 3. Zmiana umowy zawartej z wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia, jest dopuszczalna jeżeli do prawidłowego wykonania zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała wskutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

  - tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta

  - danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

XIII. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIV. Uwagi końcowe:

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Broku, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, pod nr telefonu 29 74 57 587, pok. nr 12.

Zamawiający może unieważnić postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku, gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę, jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zakończenia postępowania w sprawie wyboru wykonawcy bez wyboru żadnej oferty.

Burmistrz Gminy Brok

/-/ Marek Młyński

 

 

 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie o wyborze oferty[ ]71 Kb
Pobierz plik (mapa.jpg)mapa.jpg[ ]366 Kb
Pobierz plik (załączniki.odt)Załącznik[ ]18 Kb