Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok - dostawy

 

Brok, dnia 01.06.2017 r.

Nr 271.5.17

 

 

Z a w i a d o m i e n i e
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Brok

Plac Kościelny 6 07-306 Brok

Adres internetowy: www.bip.brok.pl

Telefon: 029 74-57-554

Poczta elektroniczna (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: dostawy

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok” - dostawy

 

I. Część I zamówienia – dostawa kotłów na pellet

 

1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ UZNANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ:

 

Oznaczenie oferty: oferta nr 2

EKO-DOM Adam Rukat

Popielarnia 18

07-300 Ostrów Mazowiecka

 

Informacja o cenie wybranej oferty:

cena: 196.150,00 zł brutto

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), (dalej PZP) oraz SIWZ. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – PZP – wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z UZYSKANĄ PUNKTACJĄ:

 

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

punktacja
w kryterium oceny ofert – cena 60 pkt.

punktacja
w kryterium oceny ofert – gwarancja

punktacja
w kryterium oceny ofert – rękojmia

łączna

punktacja

1

Pawlak sp. j. Pawlak Sebastian

ul. Duboisa 75

07-300 Ostrów Maz.

57,07

 

0

0

 

57,07

 

2

EKO-DOM Adam Rukat

Popielarnia 18,

07-300 Ostrów Maz.

60

20

0

80,00

3

TERMOTECHNIKA Michał Kotelba

ul. Postępu 190A Zgorzała

05-500 Piaseczno

oferta odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP

4

ECOEXPERTS sp. z o.o.

Robert Błaszczyk

ul. K. Gierdziejowskiego 7 lok. 17

02-495 Warszawa

oferta odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP

 

 

 

II. Część II zamówienia – dostawa kotła na gaz

 

1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ UZNANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ:

 

Oznaczenie oferty: oferta nr 4

ECOEXPERTS sp. z o.o.

Robert Błaszczyk

ul. K. Gierdziejowskiego 7 lok. 17

02-495 Warszawa

 

Informacja o cenie wybranej oferty:

cena: 10.250,00 zł brutto

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w ustawie PZP oraz SIWZ. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – PZP – wybrano ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

 

 

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z UZYSKANĄ PUNKTACJĄ:

 

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

punktacja
w kryterium oceny ofert – cena 60 pkt.

punktacja
w kryterium oceny ofert – gwarancja

punktacja
w kryterium oceny ofert – rękojmia

łączna

punktacja

1

Pawlak sp. j. Pawlak Sebastian

ul. Duboisa 75

07-300 Ostrów Maz.

60

0

0

60

3

TERMOTECHNIKA Michał Kotelba

ul. Postępu 190A Zgorzała

05-500 Piaseczno

 

oferta odrzucona na podst. art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy PZP

4

ECOEXPERTS sp. z o.o.

Robert Błaszczyk

ul. K. Gierdziejowskiego 7 lok. 17

02-495 Warszawa

52,8

20

20

92,80

 

 

 

 

 


Zawiadomienie o unieważnienu postępowania przetargowego  -  częćś III - dostawa kotła na olej

Brok, dnia 23.05.2017 r.

Nr 271.5.17

 

I N F O R M A C J A

na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm./

 

Przedmiot zamówienia: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok - dostawy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łącznie: 205855,76 zł brutto w tym:

Część I – dostawa kotłów na pellet – 187800,00 zł

Część II – dostawa kotła na gaz – 10715,76 zł

Część III – dostawa kotła na olej – 7340,00 zł

 

nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena

Termin wykonania

Okres gwarancji/rękojmi

Warunki płatności

 

 

1

Pawlak sp. j.

Pawlak Sebastian

ul. Duboisa 75 07-300 Ostrów Maz.

Część I – 206.234,00

Część II – 9.020,00

Część III – 7.469,00

 

31.08.2017 r.

okres gwarancji
– 24 miesiące lub więcej

okres rękojmi – 24 miesiące

(dot. Cz. I, II, III)

 

 

zgodnie ze wzorem umowy

2

EKO-DOM

Adam Rukat

Popielarnia 18

07-300 Ostrów Maz.

Część I – 196.150,00

Część II –……..-…...

Część III – …..-…...

31.08.2017 r.

okres gwarancji
– 60 miesięcy

okres rękojmi – 24 miesiące

(dot. Cz. I)

zgodnie ze wzorem umowy

3

TERMOTECHNIKA Michał Kotelba

ul. Postępu 190A Zgorzała

05-500 Piaseczno

Część I – 205.902,00

Część II – 6.150,00

Część III – 11.685,00

 

31.08.2017 r.

okres gwarancji
– 60 miesięcy

okres rękojmi – 60 miesięcy

(dot. Cz. I, II, III)

zgodnie ze wzorem umowy

4

ECOEXPERTS

sp. z o.o.

Robert Błaszczyk

ul. K. Gierdziejowskiego 7 lok. 17

02-495 Warszawa

 

Część I – 203.633,37

Część II –10.250,00

Część III – 9.273,38

 

31.08.2017 r.

okres gwarancji
– 60 miesięcy

okres rękojmi – 60 miesięcy

zgodnie ze wzorem umowy

 

/-/ Marek Młyński

Burmistrz Gminy Brok

 

Nr 271.5.17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Gmina Brok: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy

Ogłoszenie nr 508593-N-2017 z dnia 2017-05-15 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brok, krajowy numer identyfikacyjny 55066793600000, ul. Plac Kościelny  6 , 07-306   Brok, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 7457554, 29 7457587, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , faks 297 457 554.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.brok.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.brok.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.brok.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłaniec
Adres:
07-306 Brok Plac Kościelny 6


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok
Numer referencyjny: 721.5.17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pod adresy wskazane przez Zamawiającego 27 fabrycznie nowych kotłów centralnego ogrzewania z przeznaczeniem dla mieszkańców gminy Brok, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w ramach programu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok”. Dwadzieścia pięć sztuk urządzeń są to piece opalane pelletem (kotły na pellet nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), w przedziale mocy 10 kW – 20 kW, przystosowane do współpracy z zasobnikiem c.w.u., posiadające atest dopuszczający do obrotu handlowego oraz spełniające kryteria normy PN-EN 303–5:2012 pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń. Jeden kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący o mocy 2,6 – 26 kW, z wymiennikiem ciepła z wysokogatunkowej stali szlachetnej, na potrzeby c.o. i c.w.u. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηS) nie powinna być niższa niż 92%. Piec powinien posiadać klasę efektywności energetycznej A. Jeden stojący, klasyczny kocioł olejowy o mocy nie mniejszej niż 22 kW spełniający wymagania postawione przez Dyrektywę ErP (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 1 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią). Wszystkie parametry pieców zostały przedstawione w tabeli nr 1. Zestawienie parametrów kotłów – załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 44621200-1
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-31 00:00:00

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2017-08-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126): - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1. powyżej składa: - dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie, o którym mowa w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

20

okres rękojmi za wady

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w następujących przypadkach: 1) zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego) siedziby, adresu, rachunku bankowego, 2) zmiana finansowania zamówienia, harmonogram realizacji dostaw – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania umowy, 3) zmiana ilości dostarczanego przedmiotu umowy – tylko w sytuacji kiedy zmiany nastąpiły po dniu podpisania umowy, 4) zmiana przedmiotu umowy – w przypadku gdy produkt stanowiący przedmiot umowy został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji a proponowany przez Wykonawcę produkt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność: a) niż produkt będący przedmiotem umowy oraz, b) niż określone dla zmienianego produktu w SIWZ, a w zakresie pozostałych cech i parametrów gdy zmiana jest obojętna lub korzystna dla Zamawiającego. Warunki dostaw, świadczenia usługi w tym gwarancyjnych pozostają bez zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może być z tego tytułu zwiększone, 5) zmiana terminu realizacji zamówienia – w przypadku, gdy wina leży po stronie Beneficjenta ostatecznego lub WFOŚiGW. 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie przez Beneficjenta Ostatecznego dopuszcza się możliwość udzielenia dostawy zamówionego kotła innemu mieszkańcowi Gminy Brok (lista rezerwowa). Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w części, w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Brok” przez któregokolwiek z Beneficjentów Ostatecznych tj. mieszkańca Gminy, do którego urządzenie ma być dostarczone, bądź w przypadku zaistnienia innej okoliczności, niż rezygnacja, powodującej brak dalszego uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w projekcie, o którym mowa powyżej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-05-23 , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok - część I

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dwadzieścia pięć sztuk urządzeń są to piece opalane pelletem (kotły na pellet nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), w przedziale mocy 10 kW – 20 kW, przystosowane do współpracy z zasobnikiem c.w.u., posiadające atest dopuszczający do obrotu handlowego oraz spełniające kryteria normy PN-EN 303–5:2012 pod względem sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 31.08.2017 r.
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

20

okres rękojmi

20


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

2

Nazwa:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok - część II

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jeden kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący o mocy 2,6 – 26 kW, z wymiennikiem ciepła z wysokogatunkowej stali szlachetnej, na potrzeby c.o. i c.w.u. Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń (ηS) nie powinna być niższa niż 92%. Piec powinien posiadać klasę efektywności energetycznej A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres rękojmi

20

okres gwarancji

20


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr:

3

Nazwa:

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Brok- część III

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Jeden stojący, klasyczny kocioł olejowy o mocy nie mniejszej niż 22 kW spełniający wymagania postawione przez Dyrektywę ErP (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 1 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44621200-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-08-31 00:00:00
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60

okres gwarancji

20

okres rękojmi

20


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Burmistrz Gminy

/-/ Marek Młyński