„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ( w tym studium wykonalności i programu funkcjonalno -użytkowego) oraz wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Działania 5.2 Gospodarka odpadami typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odp

Brok, dnia 06.04.2016 r.

 

Nr sprawy 7011.5.16

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Brok ; Plac Kościelny 6 ; 07-306 Brok

tel.: 297457554

faks: 297457554

NIP759 11 62 49 76

REGON 550667936

zaprasza do złożenia oferty

 

w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w trybie zapytania ofertowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane poniżej wartości 30 000 euro

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej ( w tym studium wykonalności i programu funkcjonalno -użytkowego) oraz wniosku o dofinansowanie w ramach naboru Działania 5.2 Gospodarka odpadami typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punków Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w tym studium wykonalności i programu funkcjonalno-użytkowego oraz wniosku o dofinansowanie, a także innych wszelkich niezbędnych dokumentów i załączników w ramach naboru Działania 5.2 Gospodarka odpadami typ projektów Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punków Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), w związku z zamiarem budowy PSZOK w Broku.

 

 1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 06.05.2016 r. Termin może zostać zmieniony w przypadku zmiany terminu naboru wniosków.

 2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje i zapytania Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, a Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Zapytania ofertowego.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 5. Zamawiający poprawia w tekście oferty:

 1. oczywiste omyłki pisarskie,

 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

 1. Wskazanie osób do kontaktu z Wykonawcami.

imię i nazwisko: Marta Kolosek tel. 29 745 75 87 w godzinach w godz. 8.00 - 16.00

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 1. Termin związania ofertą.

 1. Termin związania ofertą wynosi 20 dni.

 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.

 

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 3. Ofertę podpisuje osoba/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, albo osoby upoważnione.

 4. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

 1. jej treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego,

 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 4. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

 5. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

 6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

 7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 

Termin składania ofert w formie pisemnej upływa dnia 13.04.2016 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Broku ; Plac Kościelny 6 ; 07-306 Brok. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie: z nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą przedmiotu zamówienia lub faksem na nr 297457554 lub drogą elektroniczną na adres fundusze@brok. Wykonawca wybrany zobowiązany jest dostarczyć oryginał oferty przed podpisaniem umowy.

 

 1. Kryteria oceny ofert z określeniem ich procentowego znaczenia.

 

Cena - 100%

Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość brutto (z podatkiem VAT).

 

 1. Istotne postanowienie po zakończeniu postępowania.

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia bez rozstrzygnięcia i podania przyczyny, jak również dalszych negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę lub unieważnienia postępowania, bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu (przygotowania oferty).