Wykonanie prac remontowych w ZPPO w Broku

Brok, dnia 12.09.2013 r.

Nr 271.7.2.13

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

1.  ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

                                     Gmina Brok  Plac Kościelny 6  07-306 Brok

Adres internetowy:    www.bip.brok.pl

Telefon:                          029 74-57-554

Poczta elektroniczna (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: roboty budowlane

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonanie prac remontowych w ZPPO w Broku”

3.Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Oznaczenie oferty: oferta nr 2

            Usługi Remontowo-Budowlane Jerzy Napiórkowski

            ul. Parkowa 8, 07-407 Czerwin

Informacja o cenie wybranej oferty:

 cena   76968,19 zł netto

 cena   94670,87 zł brutto

 Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r. poz. 907) oraz SIWZ. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

4.                Zestawienie ofert wraz z uzyskaną punktacją:

numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

punktacja
w kryterium oceny ofert – cena 100%

łączna

punktacja

1

MARGALO PHU

ul. Ks. Popiełuszki 16C

08-300 Żanecin

87,1

87,1

2

Usługi Remontowo-Budowlane Jerzy Napiórkowski

ul. Parkowa 8, 07-407 Czerwin

100

100

3

Usługi Remontowo-Budowlane Andrzej Duda

ul. Okrzei 16, 07-300 Ostrów Maz.

82,7

82,7

5. Z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

6. Nie została odrzucona żadna oferta.

7. Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, - nie mniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj.  po dniu 22.09.2013 r.

                                                                                                            Burmistrz Gminy

                                                                                                          /-/ Marek Młyński

                                                                                      

Nr 271.7.13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Brok: Wykonanie prac remontowych w ZPPO w Broku - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe – nr ogłoszenia w BZP - 339404-2013

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brok, Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, woj. mazowieckie, tel. 029 7457554, 7457587, faks 029 7457554.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych w ZPPO w Broku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót remontowych w budynku Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Broku polegających na: wymianie części stolarki okiennej drewnianej na okna uchylne jednodzielne PCV - 12 szt., wymianie posadzki na korytarzu I piętra - zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych, wyrównanie istniejącego podłoża zaprawą samopoziomującą i ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej TARKET z warstwą izolacyjną /do stosowania w obiektach szkolnych/ wymiana rynien i rur spustowych z blachy na rynny z blachy powlekanej, naprawa okładziny lastryko stopni schodów wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym części metalowych, częściowa naprawa tynków zewnętrznych. Szczegółowy zakres robót w przedmiarach i STWiORB.

UWAGA: Prace remontowe wykonywane będą w czynnym obiekcie. Termin wykonania poszczególnych prac należy uzgodnić z Dyrektorem obiektu.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000 zł (słownie złotych: trzy tysiace). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.09.2013 r. do godziny 10:00. W zależności od woli oferenta, wadium może być wniesione w: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej Oddz. Brok nr 19 8923 1018 0200 0101 2002 0010 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu na konto zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 2. W przypadku wniesienia przez oferenta wadium w sposób określony w pkt a ppkt. b-e do oferty należy załączyć oryginał dokumentu. 3. W przypadku wniesienia przez oferenta wadium w pieniądzu, do oferty należy załączyć kserokopię lub oryginał dokumentu (przelewu/wpłaty). 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu zamawiający zwraca niezwłocznie wadium po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, wyżej cytowanej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
   w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
   w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
   w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
   w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
   w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ), 2) oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 3) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót. Kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów jednostek przedmiarowych i ich cen jednostkowych bez VAT, kosztorys stanowi dokument pomocniczy. 4) dokument wpłaty wadium, 5) pełnomocnictwo (w przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. W przypadku wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, dokument stwierdzający ustanowienie przez wykonawców pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 wzoru umowy ( wówczas wartość robót ustalona zostanie wg kosztorysów ofertowych i wyłączona z wynagrodzenia umownego Wykonawcy, zgodnie zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), 2) zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku robót zaniechanych), 3) zmiany w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego ze sztuką budowlaną i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 projektu umowy ( załącznik nr 5 do SIWZ), 4) zmiany w zakresie terminu realizacji w przypadku niemożności prowadzenia robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a uznanych na piśmie przez Zamawiającego, termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny, 5) na uzasadniony wniosek stron umowy, zmiany personalne na stanowisku kierownika budowy oraz inspektora nadzoru jedynie za uprzednią pisemną zgodą stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie.

 

                                                                                                           Burmistrz Gminy

                                                                                                          /-/ Marek Młyński

Załączniki:
Pobierz plik (SIWZ wraz załącznikami.rar)SIWZ wraz załącznikami.rar[ ]712 Kb