Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Brok

Brok, dnia 10.09.2013 r.

Nr 271.6.13

Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty

 

1.  ZAMAWIAJĄCY:

NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

                                     Gmina Brok  Plac Kościelny 6  07-306 Brok

Adres internetowy:    www.bip.brok.pl

Telefon:               029 74-57-554

Poczta elektroniczna (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2. TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  przetarg nieograniczony

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

„Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Brok”

 

3. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Oznaczenie oferty: oferta nr 1

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 32

Informacja o cenie wybranej oferty:

 cena 71699,70 zł 1

 Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 1655 z późn. zm.)
oraz SIWZ. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych – wybrano ofertę z najkorzystniejszą ceną.

 

4.                   Zestawienie ofert wraz z uzyskaną punktacją:

numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

punktacja
w kryterium oceny ofert – cena 100%

łączna

punktacja

1

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 32

100

100

 

5. Z prowadzonego postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.

6.  W prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

7. Termin określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,                  - nie mniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty             tj.  po dniu  15.09.2013 r.

 

                                                                                                  Podpis Zamawiającego

                                                                                                        /-/ Marek Młyński

 

 

Brok, dnia 20.08.2013 r.

Nr 271.6.2.13

Ogłoszenie

o zmianie SIWZ i treści ogłoszenia

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego
Gminy Brok

Na podstawie art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 907/ Burmistrz Gminy zawiadamia o zmianie:

1. Treści SIWZ:

 1. pkt 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.”

 1. pkt 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:

  14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  1) oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie ( pokój nr 1) - Urząd Gminy w Broku plac Kościelny 6, 07-306 Brok
  do dnia 09.09 2013 r. do godziny 10:00;

  2) otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna I piętro) dnia 09.09.2013 r. o godzinie 10:15.”

 1. Treści ogłoszenia:

  pkt IV.4.4 ogłoszenia otrzymuje brzmienie:

  pkt IV.4.4 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 (sekretariat)”.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz ogłoszenia pozostają bez zmian.                            

                                                                                                       Burmistrz Gminy Brok

                                                                                                           /-/ Marek Młyński

                                                                                                                                                       Brok, 2013.08.13

Nr 271.6.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Brok: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy Brok
Numer ogłoszenia: 328026 - 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brok , Plac Kościelny 6, 07-306 Brok, woj. mazowieckie,
tel. 029 7457554, 7457587, faks 029 7457554.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego
Gminy Brok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 532000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego Gminy Brok. Udzielenie kredytu w PLN, w jednej transzy. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco, Oprocentowanie kredytu - według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki bazowej i stałej marży Banku. Stawka bazową jest WIBOR 3M, która obliczana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z ostatniego dnia roboczego kwartału przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego kwartału. Dla pierwszego okresu odsetkowego będzie to kwartał poprzedzający uruchomienie kredytu. Zmiana oprocentowania następować będzie z pierwszym dniem kwartału. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 3M wg stanu na dzień 12.08.2013 r. Spłata kredytu: harmonogram spłat kredytu przedstawia się następująco: 2014 r. - 106400,00 2015 r. - 106400,00 2016 r. - 106400,00 2017 r. - 106400,00 2018 r. - 106400,00 Okres spłaty kredytu: 5 lat tj. od 2014 r. do 2018 r. Odsetki od kredytu naliczane w okresach miesięcznych, płatne w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Oferent zapewni możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. Karencja spłaty kredytu: 12 miesięcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 64.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez: -posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) symulację harmonogramu spłaty łącznie z podaniem wszystkich kosztów wchodzących w skład ostatecznej ceny kredytu, b) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę, załączniki i oświadczenia (jeśli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) - (jeżeli dotyczy),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.brok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Broku Plac Kościelny 6 07-306 Brok pok. nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                       Burmistrz Gminy Brok

                                                                                                           /-/ Marek Młyński