Czysta Gmina Brok- Gospodarka Odpadami

AKTY PRAWNE

 Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brok.

 

 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności.


Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


 

OPŁATY

Miesięczne opłaty za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości stale zamieszkałych wprowadzone zostaną , które należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na konto bankowe Urzędu BS w Ostrowi Maz, Oddział w Broku Nr 34892310180200010120020128 w terminach odpowiadających terminom płatności podatku od nieruchomości tj. do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie.

 • Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady gromadzone są w sposób nieselektywny:

 • 35,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i powyżej

 • 30,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 4 osób

 • 20,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego  2 osoby

 • 10,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę

 • Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych, na których odpady gromadzone są w sposób selektywny:

 • 20,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i powyżej

 • 15,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego od 3 do 4 osób

 • 10,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby

 • 5,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę

Miesięczne opłaty za odbiór odpadów dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W tym przypadku uwzględniana będzie ilość miesięcy, kiedy budynek jest wykorzystywany, oraz ilość i wielkość pojemników na śmieci.

 • Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady gromadzone są w sposób nieselektywny:

 • pojemnik o pojemności do 120 litrów – w wysokości 20,00 zł

 • pojemnik o pojemności do 240 litrów – w wysokości 40,00 zł

 • pojemnik o pojemności 1100 litrów - w wysokości 85,00 zł

 • pojemnik o pojemności 5000-7000 litrów -w wysokości 750,00 zł

 • Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, na których odpady gromadzone są w sposób selektywny:

 • pojemnik o pojemności do 120 litrów – w wysokości 10,00 zł

 • pojemnik o pojemności do 240 litrów – w wysokości 20,00 zł

 • pojemnik o pojemności 1100 litrów - w wysokości 60,00 zł

 • pojemnik o pojemności 5000-7000 litrów- w wysokości 580,00 zł

Opłata roczna ryczałtowa za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wynosi:

 • 45 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
 • 90 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Roczną zryczałtowaną opłatę właściciele nieruchomości są zobowiązani uiścić z góry bez uprzedniego wezwania do 15 maja za każdy rok.ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

W gosodarstwach domowych naszej gminy segredujemy odpady w nastepujący sposób...

Pobierz plik.pdf


 

DEKLARACJA DLA MIESZKAŃCA

Pobierz plik. pdf

 


Informacja dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Pobierz plik.pdf

 


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W 2018 R.

 

UWAGA: Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesją do godz. 7.00. W przypadku odpadów, które pracownicy ZGKiM Sp. z o. o.  zakwalifikują jako odpady niewłaściwie posortowane zostanie pozostawiona informacja, że następnym razem odpady będą odebrane jako odpady niesegregowane.  


Odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz itp.), zużyty sprzęt RTV i AGD, akumulatory, zużyte opony (od samochodów do 3,5 t) , wystawione przed posesją będą odbierane w dniach:
- 23.03.2018 r.  i 26.10.2018 r.

Wszelkich informacji udziela:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Nurska 144
07-320 Małkinia Górna
tel. 29 644 86 62, 29 644 87 94