Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Autor Odsłony
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BROK o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brok oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany studium. Anna Dawidczyk 12
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 r. Anna Dawidczyk 12
O g ł o s z e n i e o rokowaniach po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Brok Ewa Młynarczuk 68
Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego Ewa Młynarczuk 142
Informacja Burmistrza Gminy Brok z dn. 8.03.2018 r. Ewa Młynarczuk 153
Nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne Ewa Młynarczuk 130
Informacja o zgłaszaniu kandydatów na urzędników wyborczych Ewa Młynarczuk 129
Ogłoszenie Burmistrza Gminy Brok Nr 6840.3.17/18 z dnia 16.02.2018 r. o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej własnością Gminy Brok Anna Dawidczyk 190
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Brok w roku szkolnym 2018-2019 Anna Dawidczyk 160
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY o wyłożeniu do publicznego wglądu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brok na lata 2018-2022 z perspektywą do 2026 r.” Ewa Młynarczuk 175